SISO

Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych [SISO] to innowatorska organizacja non-profit, skupiająca swoje działania wobec szeroko rozumianegorynku kapitałowego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkami Stowarzyszenia są eksperci rynków kapitałowych, prawnicy, ekonomiści, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz specjaliści CSR.

Bodźcem do zainicjowania projektu było propagowanie wśród akcjonariuszy, wspólników, członków organów spółek kapitałowch oraz ich doradców ideispołecznej odpowiedzialności biznesu. Pogłębianie świadomości i wiedzy o CSR; rozpowszechnianie i raportowanie według systemu Raportu Zrównoważonego Rozwoju (GRI) dotyczącego wydajności ekonomicznej, śorodowiskowej, społecznej oraz zarządzania; promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zasad uczciwej konkurencji na rynkach kapitałowych.

Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych – poprzez swoje organy i członków – działa ku powszechnej dostępności do rzetelnej informacji, tworzeniu zasad dobrych praktyk w spółkach kapitałowych, rozwojowi i upowszechnianiu zrównoważonych Relacji Inwestorskich oraz równych praw akcjonariuszy.

Nasze działanie będzie kierowane na umożliwianie zdobycia wiedzy i kwalifikacji dających Inwestorom możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego. Eksperci i członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczą w kształtowaniu wykładni przepisów rynku kapitałowego zarówno tych twardych jak i miękkich. Reprezentują i koordynują działania akcjonariuszy na rzecz zachowania właściwych relacji kształtujących postępowanie interesariuszy rynku kapitałowego. Tworzą porozumienia zarówno akcjonariuszy jak i interesariuszy tego rynku.