SISO

Działania

Zgodnie ze Statutem SISO realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowanie inwestorów na Walnych Zgromadzeniach Spółek Kapitałowych;
 2. prowadzenie walnych zgromadzeń i przygotowanie niezbędnych dokumentów dla ich ważności i prawidłowego przebiegu;
 3. współdziałanie z organizacjami naukowymi, politycznymi i społecznymi, w szczególności z organizacjami pozarządowymi a także organizacjami zawodowymi;
 4. organizowanie zebrań dyskusyjnych, wykładów i konferencji, a także inicjowanie innych form działania służących podnoszeniu wiedzy inwestorskiej;
 5. powołanie jednostek organizacyjnych lub tworzenie instytucji w zakresie rynków kapitałowych i prawa gospodarczego;
 6. doradztwo i pomoc  organizacyjną, ekonomiczną oraz prawną;
 7. działalność edukacyjną i  szkoleniową;
 8. prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego;
 9. krajowe i międzynarodowe projekty naukowo – badawcze;
 10. działalność wydawniczą;
 11. wsparcie administracyjno – prawne osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.