SISO

Eksperci SISO

Tadeusz Szymanek


Sędzia Sądu Najwyższego, były prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Specjalista prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa pracy. Rektor Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej. Autor i współautor dziesiątek publikacji, m.in.: „Transfer własnościintelektualnej i przemysłowej„, „Naruszenie prawa na dobrach niematerialnych„, „Postępowanie cywilne w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej„, „Prawo gospodarcze – podręcznik akademicki„, „Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej„, „Prawo własności przemysłowej„, „Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz.”, „Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.”, „Komentarz do prawa wynalazczego.”, „Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej.” czy „Orzecznictwo sądowe z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.”.


Agnieszka Suławko-KaretkoDoktor nauk prawnych. Adiunkt w Uniwersytecie w Białymstoku. Autorka oraz współautorka wielku publikacji z zakresu prawa administracyjnego, m. in.: „Jakość prawa administracyjnego – tom I„, „Doradca posatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych„, „Kodeks postępowania administracyjnego – Orzecznictw„, „Status konsula w prawie polskim„, „Prawo administracyjne – zarys wykładu cześci szczególnej” czy „Rejestracja produktów leczniczych„. Współautorka projektu e-INFOLEX Sp. z o.o. Biegle własa językiem rosyjskim, angielskim i niemieckim.

Paweł KarkowskiDr nauk ekonomicznych – specjalizacja zarządzanie ryzykiem i instrumenty pochodne, wykładowca, teoretyk i praktyk. Praktyczna znajomość branż: wytwórczej, dystrybucji, handel detaliczny i finansowej z racji świadczonego doradztwa kilkudziesięciu przedsiębiorstwom, w tym spółkom giełdowym, 15-letniej praktyki na rynku kapitałowym (makler, certyfikowany doradca) i w bankach, pięcioletniej praktyki doradztwa finansowego, gospodarczego i restrukturyzacji (od niedawna również jako syndyk), oraz czteroletniej praktyki jako biegły sądowy w sprawach gospodarczych.

Andrzej Jędruchniewicz

Doktor nauk ekonomicznych – wykładowca akademicki. Kierownik Zakładu Polityki Gospodarczej w KEiPG na WNE SGGW. Ukończył ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Badań i Analiz Strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą wahań koniunkturalnych w gospodarce, czynników kształtujących wzrost bogactwa narodowego, polityki gospodarczej, a w szczególności polityki pieniężnej, przemian w branżach gospodarki żywnościowej oraz inwestycji kapitałowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.


Grzegorz Kuligowski

 

Radca prawny, właściciel dynamicznie rozwijającej się Kancelarii radcowskiej, która m.in. wspomaga od strony prawnej skomplikowane procesy inwestycyjne w zakresie energetyki odnawialnej na terenie Polski. W latach 2010 – 2011 ukończył studia podyplomowe „LLM in International Commercial Law” (ALK), stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną poszerzał podczas wieloletniej współpracy z renomowanymi krajowymi kancelariami prawnymi, a także pracując dla polskich podmiotów gospodarczych z branży spożywczej, budowlanej oraz energetycznej. Jego szczególnym obszarem zainteresowań jest tematyka związana z prawnymi aspektami inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Uczestnik wielu szkoleń i konferencji  o tematyce OZE. Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.


Artur Kasza

Doktor nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (lic. studia europejskie), Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (MA studia europejskie, doktorat nauki polityczne) oraz Kolegium Europejskiego w Brugii, Belgia (MA zarządzanie zasobami ludzkimi). Adiunkt w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Specjalizuje się w kwestiach polityk UE, szczególnie polityki spójności i polityki badawczo-rozwojowej oraz w tematyce zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, w tym współfinansowanymi z środków strukturalnych UE. Członek International Project Management Association Polska.

Włodzimierz Wąsowski

WłWąsowski-150x150[1]

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, biegły rewident. Pracował na stanowisku głównego księgowego w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz bankach PKO BP, PBI SA, PBR SA, przeprowadził badanie sprawozdań finansowych kilkudziesięciu jednostek z różnych branż. Był członkiem organów spółek, rady nadzorczej oraz kilkunastu komitetów w bankach. Autor kilku książek w tym: „Rachunkowość bankowa”, „Fałszowanie sprawozdań finansowych” . Opublikował też kilkadziesiąt artykułów w czasopismach fachowych. Jest wykładowcą na kursach z zakresu rachunkowości i analizy ekonomicznej.

Tomasz Bujak

Prawnik, posiada także absolutorium ze stosunków międzynarodowych.  Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych, zajmuje się zagadnieniami prawno – administracyjnymi związanymi z procesami inwestycyjnymi, prawem rynków kapitałowych, handlowym, gospodarczym, oraz zagadnieniami corporate governance, CSR i GRI. Uczestnik w cyklu konsultacji społecznych dotyczących ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE) Jego działalność pro–bono dotyczy wsparcia społeczności w procesach prawno – administracyjnych, oraz budowania kultury prawnej w społeczeństwie obywatelskim. Członek Rad Nadzorczych Investus Capital S.A. oraz IDH S.A. w przeszłości także innych Spółek kapitałowych. Jest propagatorem zrównoważonego rozwoju a swoje doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA i Kanadzie. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i seminarium, jako panelista i prelegent. W latach 2007-2011 przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Patryk J. Kaczmarek

Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W przeszłości współpracował w latach 2008 – 2009 z Noerr Stiefenhofer Lutz Sp. k. w Warszawie i asystował przy postępowaniach cywilnych związanych z branżą prasową i budowlaną. W roku 2010 Patryk dołączył do Grupy OpusNet, gdzie do lipca 2012 kierował działem prawnym w zakresie obsługi korporacyjnej spółek (polskie i zagraniczne prawo handlowe), tworzenia zamkniętych funduszy inwestycyjnych (prawa luksemburskiego i cypryjskiego), projektowania i wdrażania międzynarodowych struktur korporacyjnych dla celów bezpieczeństwa transakcyjnego, optymalizacji podatkowej, a także w reorganizacji spółek, w tym w połączeniach transgranicznych spółek. Biegle włada językiem angielskim i językiem niemieckim.

Żaneta Frelkowska-Bujak
Mgr prawa, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Universista de Valencia w Hiszpani. Od lat aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców Prawnych oraz Członek Rady o/Warszawskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Uczestniczka wielu konferencji i seminariów z różnych zakresów prawa i rynków kapitałowych. Oprócz aktywności w NGO pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej spółki akcyjnej Investus Capital S.A. Współautorka innowacyjnego procesu tworzenia sieci bezpłatnych konsultacji prawnych w projekcie Stowarzyszenia Doradców Prawnych. Specjalista w zakresie prawa rodzinnego oraz ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego i Rynków Kapitałowych. Od 2005 roku członek The Belgian – Luxemburg – Polish Chamber of Commerce (BEPOLUX).