SISO

Interwencje SISO

W tym miejscu  informujemy o działalnościach podejmowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych takich jak m.in.:

  • obecności na Walnych Spółek Kapitałowych;
  • przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym;
  • promocji odpowiedzialnego biznesu wśród spółek kapitałowych;
  • organizacja spotkań i szkoleń mających na celu propagowanie idei raportowania GRI;
  • innych.


Walne Zgromadzenie Spółki KOPEX S.A. – 26.06.2013

W dniu 26.06.2013 obyło się Walne Zgromadzenie Spółki Kopex S.A.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych był obecny na Walnym Spółki.

Informujemy o ustaleniach Walnego:

Zarząd „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść informacji udzielonych pisemnie akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 K.s.h. w dniu 09.07.2013 r.
Pismo zawierające przekazane informacje jest odpowiedzią Zarządu Emitenta na pytania zadane przez jednego z akcjonariuszy w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r., w trakcie pkt. 5 porządku obrad poświęconego rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2012.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Zapraszamy do zapoznania się dokumentem – tutaj.