SISO

Ład korporacyjny

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility– CSR) jest definiowana w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej z 18 lipca 2001 r.22 jako „koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami. Społeczna odpowiedzialność biznesu to proces poprzez który przedsiębiorstwa zarządzają relacjami z różnymi interesariuszami (ang. stakeholders), którzy mogą mieć realny wpływ na przyzwolenie na ich działalność.[…]

 

WBCSD
Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (ang. World Business Council on Sustainable Development) definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako „ciągłe zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania oraz przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego, przy równoczesnej poprawie jakości życia siły roboczej (ang. workforce) i jej rodzin, jak również lokalnej społeczności i społeczeństwa jako ogółu” lub jako „zobowiązanie biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, współpracy z pracownikami, ich rodzinami, społecznością lokalną i społeczeństwem jako ogółem dla poprawy jakości ich życia”.

 

Nowe wytyczne GRI

Global Reporting Initiative (GRI) jest międzynarodową organizacją non-profit o sieciowej strukturze, która wspiera wykorzystanie raportowania pozafinansowego jako narzędzia wspomagającego zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki Wytycznym do Raportowania Zrównoważonego Rozwoju GRI każda firma i organizacja może wdrożyć raportowanie kwestii ekonomicznych, środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego. Obecnie około 95 proc. spośród 250 największych globalnych przedsiębiorstw przygotowuje raporty zrównoważonego rozwoju, a cztery na pięć spośród nich stosuje wytyczne GRI.

Zgodnie z G4 organizacje mają przedstawiać wyłącznie te informacje, które są istotne w ich działaniach. Dzięki temu w toku raportowania można będzie skupić się na kluczowych zagadnieniach i uniknąć uciążliwej formalizacji całego procesu. Kładąc tak silny nacisk na istotność informacji, Wytyczne G4 staną się także cennym źródłem kluczowych danych na temat zrównoważonego rozwoju dla raportów zintegrowanych.

 

Reporting Principles and Standard Disclosures

Implementation Manual