SISO

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA INWESTORÓW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

z dnia 28 czerwca 2014 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Inwestorów Społecznie Odpowiedzialnych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną Stowarzyszeniem, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu  „Stowarzyszenie ISO”.

 

§ 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 § 4.

Stowarzyszenie może powoływać przedstawicielstwa na obszarach swojej działalności,
które działają w oparciu i w zakresie  udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.

 

§5.

Stowarzyszenie może  używać  wyróżniającego znaku  graficznego, odznak, pieczęci
i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§6.

Stowarzyszenie może  być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o celach niesprzecznych z celami realizowanymi przez  Stowarzyszenie

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:

1)        propagowanie powszechnego uczestnictwa Inwestorów w Walnych Zgromadzeniach Spółek Kapitałowych;

2)        działania na rzecz zniesienia podatku od zysków kapitałowych, dla  inwestycji długoterminowych oraz jednolitego , wspólnego opodatkowania zysków i rozliczania straty z przychodów z kapitałów pieniężnych;

3)        popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju wobec wszystkich interesariuszy Rynku Kapitałowego;

4)        działania na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu  i konkurencji na  rynku kapitałowym;

5)        opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych oraz zasad dobrych praktyk;

6)        działania na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji
na rynku kapitałowym;

7)        działania na  rzecz  rozwoju i upowszechniania zrównoważonych Relacji Inwestorskich;

8)        działania na rzecz promocji odpowiedzialnego biznesu wśród spółek kapitałowych;

9)        umożliwienie  zdobycia wiedzy i  kwalifikacji dających inwestorom możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego;

10)    występowanie w imieniu Inwestorów przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej;

11)    organizacja spotkań i szkoleń mających na celu propagowanie idei raportowania GRI (Global Reporting Initiative), wprowadzania standardów AA1000 oraz normy ISO 26000;

12)    budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie relacji Inwestorów jako interesariuszy Spółek Kapitałowych;

13)    Ochrona praw Inwestorów oraz innych interesariuszy rynku kapitałowego;

14)    Udzielanie – w ramach działalności statutowej – pomocy, w tym pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom;

15)    opiniowanie aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa rynków kapitałowych, prawa gospodarczego, handlowego, finansowego, bankowego.

 

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)            reprezentowanie inwestorów na Walnych Zgromadzeniach Spółek Kapitałowych;

2)            prowadzenie walnych zgromadzeń i przygotowanie niezbędnych dokumentów
dla ich ważności i prawidłowego przebiegu;

3)            współdziałanie z organizacjami naukowymi, politycznymi i społecznymi,
w szczególności z organizacjami pozarządowymi a także organizacjami zawodowymi;

4)            organizowanie zebrań dyskusyjnych, wykładów i konferencji, a także inicjowanie innych form działania służących podnoszeniu wiedzy inwestorskiej;

5)            powołanie jednostek organizacyjnych lub tworzenie instytucji w zakresie rynków kapitałowych i prawa gospodarczego;

6)            doradztwo i pomoc  organizacyjną, ekonomiczną oraz prawną;

7)            działalność edukacyjną i  szkoleniową;

8)            prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego;

9)            krajowe i międzynarodowe projekty naukowo – badawcze;

10)        działalność wydawniczą;

11)        wsparcie administracyjno – prawne osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek
nie posiadających osobowości prawnej;

12)        występowanie w sądach jako przedstawiciel społeczny na gruncie odpowiednich przepisów;

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych;

2)      członków honorowych;

3)      członków wspierających.

 

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna: akcjonariusz, wspólnik, członek organów spółek handlowych lub ich doradca, która:

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)      przedstawi pozytywną opinię co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która wniosła szczególne zasługi dla propagowania idei Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wpierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się
  z deklarowanych świadczeń. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 11.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      wybierać i być wybieranym  do władz Stowarzyszenia;

2)      zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
lub jego władz;

3)      udziału w inicjatywach Stowarzyszenia mających na celu realizację celów Stowarzyszenia określonych w § 7 Statutu.

4)      korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

5)      zgłaszania   wniosków,   opinii   i  postulatów   pod   adresem  władz Stowarzyszenia i domagania   się odpowiedzi na nie.

 

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)        przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2)        regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;

3)        aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

4)        dbania o należyty wizerunek Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
  poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek honorowy ma prawo do brania udziału – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
 3. Na członku honorowym ciążą obowiązki, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu.

 

§ 13.

 1. Członek wspierający ma prawo zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności
  lub władz Stowarzyszenia, udziału w inicjatywach Stowarzyszenia oraz korzystania
  z wsparcia Stowarzyszenia w zakresie celów Statutowych i sposobu ich realizacji.
 2. Na członku wspierającym ciążą obowiązki, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 Statutu.

 

§ 14.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)     śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych);

3)     prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

4)     prawomocnego orzeczenia Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia Statutu Stowarzyszenia, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 1. Osobom wymienionym w ust. 1 pkt 4) przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków.
 2. Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Dział I

Przepisy Ogólne

§ 15.

 1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

1)                Walne Zebranie Członków;

2)                Zarząd;

3)                Rada Stowarzyszenia;

 1. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest powoływać pełnomocników,
  udzielając im każdorazowo stosownego, sporządzonego na piśmie pełnomocnictwa
  do działania w imieniu Stowarzyszenia na wskazanym obszarze.
 2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest powoływać  przedstawicielstwa
  również poza granicami kraju, udzielając im każdorazowo stosownego, sporządzonego
  na piśmie, pełnomocnictwa do działania w imieniu Stowarzyszenia na wskazanym obszarze.

 

§ 16.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat i jest kadencją wspólną, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Walnego Zebrania zwyczajnych Członków Stowarzyszenia bez względu na ilość obecnych Członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, o  ile Statut  nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych Członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały wybieralnych Organów Stowarzyszenia, o  ile Statut  nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy  obecności co  najmniej połowy składu osobowego.
 4. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w trybie obiegowym,
  w drodze oddania głosu przez członka Stowarzyszenia poprzez adres email, podany
  przez członka, albo listownie. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu, co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Głosy, o których mowa w punkcie 4 można oddawać do momentu zakończenia głosowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Ich głosy sumowane są razem z głosami osób uczestniczących fizycznie w Walnym Zebraniu.
 6. Uchwały w głosowaniu, o którym mowa z punkcie 4 podejmowane są zgodnie z § 16 ust. 2.
 7. Głosowanie, o którym mowa w punkcie 4, nie stosuje się w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. W przypadku równości głosów decyduje głos:

1)                Prezesa Zarządu w Zarządzie Stowarzyszenia,

2)                Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia w Radzie Stowarzyszenia,

Przepisy powyższe nie mają zastosowania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 1. Do skutecznego podjęcia uchwały o odwołaniu członków Organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji niezbędne jest głosowanie za jej przyjęciem większości 2/3 członków, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego danego organu.
 2. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 17,
  wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Stowarzyszenia

§ 17.

 1. Zarząd oraz Rada Stowarzyszenia mają prawo, w drodze kooptacji, uzupełnić swój skład osobowy na powstałe w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków wakaty.
 2. Kooptacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, dokonuje się większością 2/3 głosów pozostałych członków danego organu.
 3. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekraczać połowy składu osobowego pochodzącego z wyboru.

Dział II

Naczelne władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2)      z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
 3. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  w terminie, zwołuje je Rada Stowarzyszenia. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków poprzez zamieszczenie ogłoszenia na internetowej stronie Stowarzyszenia lub przez wysłanie zawiadomienia na adres email  podany przez członka.
 5. Ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, powinno nastąpić nie później
  niż 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków
 6. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

 1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rada Stowarzyszenia, lub ¼ zwyczajnych członków Stowarzyszenia składa
  do Zarządu wraz z uzasadnieniem.
 2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, wnioskodawca, który zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest uprawniony
  do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Przepisy §19  ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
 3. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w każdym czasie, jeśli uzna jego zwołanie za konieczne.

 

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1)         uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

2)         wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia;

3)         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

4)         podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

Zarząd

§ 22.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków .
 2. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
 3. Stowarzyszenie reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.
 4. Do ważności oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia do wartości 50 tys. zł wymagane jest współdziałanie  JEDNEGO członka Zarządu.
 5. Do ważności oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających wartość 50 tys. zł wymagane jest współdziałanie  dwóch członków Zarządu.
 6. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz może wybierać wiceprezesów.

 

 

§ 23.

 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Radę Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 członków.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, w szczególności telekonferencji.
 6. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może  zatrudniać pracowników i tworzyć biuro. Organizację Biura Zarządu i jego kierownika określi Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie Biura Zarządu.
 7. Do zakresu działania Zarządu w należy:

1)     realizacja uchwał Walnego Zebrania ;

2)    ustalanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia;

3)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

4)    powoływanie przedstawicielstw, stałych i doraźnych komisji, kolegiów, sekcji, zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności

5)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz przygotowywanie porządku obrad;

6)   składanie sprawozdań ze swej działalności oraz z działalności Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków ;

7)    przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków i ich realizacja;

8)    umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich w sytuacjach losowych członków Stowarzyszenia;

9)    zatrudnianie pracowników administracyjnych i obsługi Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia;

10)  kształtowanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym zakładanie i dysponowanie funduszami stowarzyszenia

11)  przygotowywanie projektów regulaminów działania organów Stowarzyszenia;

12) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia;

13)    delegowanie  przedstawicieli  Stowarzyszenia  do  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji,  których członkiem jest Stowarzyszenie i na imprezy zagraniczne;

14)    zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi;

15)    zawieranie umów o pracę i pokrewnych lub określenie organu do tego uprawnionego;

16)   zgłaszanie wniosków o nadanie przez  Walne Zebranie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

17)  tworzenie  spółek i fundacji oraz  przystępowanie do już istniejących osób prawnych i przeznaczenie osiąganych z tego tytułu  dochodów na cele statutowe

18)    ustalanie wysokości składek członkowskich.

Rada Stowarzyszenia

§ 24.

1.      Rada Stowarzyszenia jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Rada Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków.

3.      Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

4.      Szczegółowe zasady działania Rady Stowarzyszenia określa regulamin uchwalany przez Radę Stowarzyszenia.

§ 25.

Do zakresu działania Rady Stowarzyszenia należy:

1)    kontrolowanie działalności organów Stowarzyszenia;

2)     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3)    sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

4)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków ;

5)    wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności prawnej, której wartość przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) zł;

6)   wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Stowarzyszenia zbycia lub nabycia nieruchomości;

7) Rada Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie, jeżeli Zarząd Stowarzyszenia nie uczynił tego w terminie 14 dni od daty dostarczenia żądania. Rada Stowarzyszenia zwołuje również posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli uprawniony organ  nie uczynił tego w terminie 14 dni od daty dostarczenia żądania;

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27.

1.    Środki na działalność oraz źródła majątku Stowarzyszenie uzyskuje poprzez:

1)        opłaty wpisowe i składki członkowskie;

2)        dochody  i pożytki z majątku Stowarzyszenia;

3)        dotacje;

4)        darowizny, zapisy i spadki;

5)        wpływy z działalności statutowej;

6)        dochody  z ofiarności publicznej;

7)        zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez  Stowarzyszenie;

8)         dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.

 

2.    Składki członkowskie mogą być opłacane według trzech wariantów:

1)        miesięcznie;

2)        za 6 kolejnych miesięcy;

3)        za 12 kolejnych miesięcy.

Składka powinna być wpłacona na  konto  Stowarzyszenia z góry, za miesiąc(e) którego  składka dotyczy. Kandydaci na  członków zobowiązani są opłacić wpisowe i składkę przed rozpoczęciem procedury kwalifikacyjnej i dołączyć kopie  dowodów wpłaty   do   dokumentów wymaganych do rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej. W razie nie przyjęcia do grona  członków wpisowe i składka są zwracane.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą

4.Stowarzyszenie może  tworzyć  spółki i fundacje oraz  przystępować do już istniejących osób prawnych i przeznaczać osiągane dochody na cele statutowe.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28.

1.    Podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/4 Członków uprawnionych do głosowania.

2.    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz sposobie przeprowadzenia likwidacji i powołaniu likwidatora wymaga większości kwalifikowanej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków uprawnionych do głosowania.

3.     W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855, z późn. zm.).